Tiếng Anh tại khách sạn

- Check-in: Làm thủ tục nhận phòng, lên máy bay
- Sign: ký
- Signature: chữ ký
- Registration book: sổ đăng ký
- Key card: thẻ chìa khóa
- Locate: tọa lạc, ở vị trí
- To be located in/ on/ at : nằm, tọa lạc
- Serve: phục vụ
- Bellboy: người phục vụ

Tagged: , ,

Bình luận đã đóng.